Ubezpieczenia Majątkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej firmy, ubezpieczenie floty samochodowej

Ubezpieczenia Majątku Firmy

Na bazie uzyskanych pełnomocnictw od naszych klientów współpracujemy ze wszystkimi Towarzystwami ubezpieczeniowymi funkcjonującymi na polskim rynku. Ulokowanie programu ubezpieczenia w jednym z nich poprzedzone jest wieloma etapami postępowania przygotowawczego.

Główne etapy współpracy to:

 • audyt ubezpieczeniowy składający się z analizy obowiązujących umów ubezpieczenia
 • ocena ryzyka oraz identyfikacja indywidualnych potrzeb ubezpieczeniowych
 • opracowanie programu ubezpieczenia zapewniającego maksymalną ochronę ubezpieczeniową
 • przeprowadzenie negocjacji warunków ubezpieczenie z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi
 • analiza uzyskanych ofert rynkowych oraz pomoc w wyborze ubezpieczenia zoptymalizowanego pod kątem merytorycznym i finansowym
 • wdrożenie programu ubezpieczeniowego
 • bieżąca obsługa zawartych umów ubezpieczenia oraz doradztwo i wsparcie na każdym etapie współpracy
 • likwidacja szkód – aktywne uczestnictwo brokera w pełnym procesie likwidacji szkód z obsługiwanych umów ubezpieczenia od momentu zgłoszenia aż po wypłatę odszkodowania

W zakresie współpracy brokerskiej z naszą firmą oferujemy naszym Klientom przygotowanie indywidualnego programu ubezpieczenia przerw w funkcjonowaniu dostosowanego do rodzaju, skali i zakresu ich działalności.

 


 

Ubezpieczenia Komunikacyjne

Ochrona ubezpieczeniowa dotycząca ryzyk dobrowolnych (auto casco, nnw, ubezpieczenie szyb, assistance) charakteryzuje się zróżnicowanym zakresem oraz wieloma wariantami ubezpieczenia. Współpraca z naszą firmą w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych gwarantuje wybór optymalnego rozwiązania dla zarządzanej floty pojazdów.

W zakresie obsługi ubezpieczeń komunikacyjnych oferujemy:

 • analizę dotychczasowych umów ubezpieczenia oraz przebiegu szkodowego
 • wdrożenie programów naprawczych (dla flot szkodowych)
 • opracowanie optymalnego zakresu ubezpieczenia
 • negocjacje z towarzystwami ubezpieczeniowymi
 • porównanie ofert oraz rekomendację brokerską
 • pośrednictwo w zawarciu oraz nadzór nad prawidłowym wykonaniem umowy ubezpieczenia
 • administrację zawieranymi umowami ubezpieczenia
 • stały monitoring przebiegu ubezpieczenia (zindywidualizowany system raportów)

 


 

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Istotnym elementem konstrukcji programu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej jest wysokość  sumy gwarancyjnej oraz limitów poszczególnych klauzul. Posiadanie odpowiednio wysokiej sumy gwarancyjnej podnosi wiarygodność firmy w oczach kontrahentów.

Ubezpieczający ma możliwość rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej o dodatkowy zakres tzw. klauzule ubezpieczeniowe dostosowane indywidualnie do rodzaju, skali oraz zakresu prowadzonej działalności. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej może zostać uzupełnione między innymi o takie klauzule jak: OC pracodawcy, OC najemcy, OC za podwykonawców, OC za mienie powierzone, OC w środowisku naturalnym, OC za produkt z możliwością pokrycia kosztów wycofania produktu niebezpiecznego z rynku.

Jako broker ubezpieczeniowy doradzamy naszym partnerom biznesowym w doborze odpowiedniego programu ubezpieczenia gwarantującego realną ochronę przed roszczeniami osób trzecich. Obsługa brokerska zakłada również pomoc w obsłudze zgłaszanych roszczeń  – uznawania ich zasadności, przekazywaniu ich do ubezpieczyciela oraz nadzór nad procesem likwidacji szkody.

 


 

Ubezpieczenia utraty zysku

Ubezpieczenie utraty zysku (BI-Business Interruption) stanowi uzupełnienie posiadanej ochrony ubezpieczeniowej i bazuje na zawartej umowie ubezpieczenia majątku. Przedmiotem ubezpieczenia jest utrata korzyści, jakie poszkodowany mógłby osiągnąć gdyby szkoda (objęta polisą ubezpieczenia mienia) nie wystąpiła. W ramach ubezpieczeń utraconych korzyści wyróżnia się szkody ogólne i dwa rodzaje szkód szczegółowych: poniesione wydatki (expenses) i utracone korzyści (loss of profit).
Zawarcie umowy ubezpieczenia obejmującej powyższy zakres znacznie podnosi szanse na kontynuację działalności w przypadku wstąpienia przerw w funkcjonowaniu podmiotu spowodowanych zdarzeniami losowymi.

Umowa ubezpieczenia powinna gwarantować pokrycie wydatków między innymi na:

 • zakup towarów od konkurencji i odsprzedanie ich odbiorcom (utrzymanie rynku zbytu).
 • koszty wynajmu maszyny i pomieszczenia na okres naprawy
 • koszty stałe przedsiębiorstwa wraz z kosztami wynagrodzeń

W zakresie współpracy brokerskiej z naszą firmą oferujemy naszym Klientom przygotowanie indywidualnego programu ubezpieczenia przerw w funkcjonowaniu dostosowanego do rodzaju, skali i zakresu ich działalności.

 


 

Ubezpieczenie ryzyk cybernetycznych

Wykorzystanie nowych technologii oraz systemów komputerowych zwiększa podatność firm na zagrożenia cybernetyczne i naruszenia danych. Przerwy w działaniu infrastruktury spowodowane np. złośliwym oprogramowaniem czy atakiem hakerskim lub wyciek danych mogą generować koszty i roszczenia, które mogą w znacznym stopniu wpłynąć na płynność finansową firmy.

Zakres ubezpieczenia ryzyk cybernetycznych obejmuje m.in.:

 • odpowiedzialność cywilną za szkody osób trzecich w związku z ujawnieniem danych osobowych lub poufnych danych kontrahentów
 • odpowiedzialność administracyjna wobec GIODO, w tym pokrycie kosztów i kar wynikających z naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w tym RODO
 • pokrycie kosztów własnych wynikających z uszkodzenia czy utraty własnych danych za sprawą naruszenia bezpieczeństwa sieci
 • pokrycie kosztów przestojów firmy w związku z incydentem informatycznym

 


 

Dochodzenie odszkodowań

Unity Centrum Ubezpieczeń Majątkowych Sp. z o.o. świadczy usługi dochodzenia odszkodowań od ubezpieczycieli – zarówno roszczeń z ubezpieczeń majątkowych jak i z ubezpieczeń osobowych. Obsługujemy roszczenia osób prywatnych oraz firm.

W zakresie podejmowanych czynności znajdują się:

 • ustalenie okoliczności powstania szkody
 • ustalenie podmiotów zobowiązanych do naprawienia szkody (w przypadku szkód z oc)
 • ustalenie postaci i rozmiarów szkody – zarówno osobowej jak i majątkowej
 • wycenę szkody
 • sformułowanie roszczeń
 • dochodzenie roszczeń w drodze negocjacji
 • dochodzenie roszczeń na drodze sądowej (współpraca z kancelarią adwokacką)

 

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą na:

Ubezpieczenia Należności
Ubezpieczenia Grupowe
Faktoring