Informacje prawne

Klauzula informacyjna w sprawie przetwarzania danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:

 

1. Administratorem Pana/i danych są spółki z Grupy UNITY Centrum, w skład której wchodzą następujące podmioty:

Unity Centrum Ubezpieczeń Należności Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu (61-131) przy ul. Katowickiej 61/2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000516001, posługującą się NIP: 7822573493, REGON: 302769876, w imieniu której działa prezes zarządu Piotr Wnorowski

Unity Centrum Ubezpieczeń Majątkowych Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu (61-131) przy ul. Katowickiej 61/2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000553401, posługującą się NIP: 7822583681, REGON: 361279264, w imieniu której działa członek zarządu Piotr Wnorowski oraz członek zarządu Wojciech Mikołajczak

Unity Centrum Ubezpieczeń Grupowych Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu (61-131) przy ul. Katowickiej 61/2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000561065, posługującą się NIP: 7822586320, REGON: 361677697, w imieniu której działa członek zarządu Joanna Wnorowska oraz członek zarządu Beata Juszczak

Unity Centrum Usług Finansowych Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-131) przy ul. Katowickiej 61/2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000737327, posługującą się NIP: 7822822157, REGON: 380584305, w imieniu której działa członek zarządu Piotr Wnorowski oraz członek zarządu Artur Rzepecki

 

2. Inspektor Ochrony Danych

W sprawach dotyczących Pani/Pana danych osobowych prosimy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres iodo@unitycentrum.pl

 

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:

 

  • wykonywaniu usług pośrednictwa mającego na celu zawarcie umów ubezpieczeniowych majątkowych, życiowych i faktoringowych
  • obsługi Pani/Pana umów ubezpieczenia, zapytań i zgłoszeń
  • w celu wypełnienia obowiązków ciążących na administratorze, w szczególności wynikających z przepisów RODO – na podstawie art. 6 ust.1 lit c) RODO

 

4. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych
osobowych, jest artykuł 6 ust. 1 lit. a), b) lub f) RODO.

 

5. Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów

 

    • Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane innym podmiotom (tzw. odbiorcom danych) tj. osobom, które – z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego – mogą przetwarzać dane osobowe (pracownicy/współpracownicy), podmiotom przetwarzającym – dostawcom usług np. pocztowych, kurierskich, ksiegowych, IT
    • Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawnych, np. Urząd Skarbowy, bank, wymiar sprawiedliwości – w zakresie niezbędnym do wykonania celu, jakiemu służy dane udostępnienie.

 

6. Okres przechowywania danych

Pani/a dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub przez okres dłuższy dla celów archiwalnych.

 

7. Prawa związane z przetwarzaniem danych

Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania swoich danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana, narusza przepisy RODO.

 

8. Przekazywanie i przetwarzanie danych

Dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do organizacji międzynarodowych a także nie będą przetwarzanie w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, niemniej jest warunkiem przedstawienia oferty. Przetwarzanie danych osobowych następuje w celu i w zakresie
niezbędnym dla przedstawienia oferty, nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy oraz jej realizacji i rozliczenia.