Ubezpieczenie utraty zysku (BI-Business Interruption) stanowi uzupełnienie posiadanej ochrony ubezpieczeniowej i bazuje na zawartej umowie ubezpieczenia majątku. Przedmiotem ubezpieczenia jest utrata korzyści, jakie poszkodowany mógłby osiągnąć gdyby szkoda (objęta polisą ubezpieczenia mienia) nie wystąpiła. W ramach ubezpieczeń utraconych korzyści wyróżnia się szkody ogólne i dwa rodzaje szkód szczegółowych: poniesione wydatki (expenses) i utracone korzyści (loss of profit).

Zawarcie umowy ubezpieczenia obejmującej powyższy zakres znacznie podnosi szanse  na kontynuację działalności w przypadku wstąpienia przerw w funkcjonowaniu podmiotu spowodowanych zdarzeniami losowymi.

Umowa ubezpieczenia powinna gwarantować pokrycie wydatków między innymi na:

  • zakup towarów od konkurencji i odsprzedanie ich odbiorcom (utrzymanie rynku zbytu).
  • koszty wynajmu maszyny i pomieszczenia na okres naprawy
  • koszty stałe przedsiębiorstwa

W zakresie współpracy  brokerskiej z naszą firmą oferujemy naszym Klientom przygotowanie indywidualnego programu ubezpieczenia przerw działalności dostosowanego do rodzaju, skali i zakresu ich działalności.