Standardowy faktoring wymaga akceptacji cesji wierzytelności przez odbiorcę. W sytuacji gdy  kontrahent nie wyraża zgody na cesję, uniemożliwia to uzyskanie finansowania. Rozwiązaniem może być wówczas faktoring cichy – czyli faktoring bez konieczności uzyskania zgody i informowania odbiorcy.


Faktoring cichy polega na  udzieleniu finansowania należności bez powiadamiania odbiorców. Stosowany jest zarówno w sytuacji, w której dostawca nie chce informować swoich odbiorców o korzystaniu z zewnętrznego finansowania bądź też gdy odbiorca nie wyraża zgody na faktoring. Zarządzanie kredytowe pozostaje pod kontrolą dostawcy, a po zapłacie faktury przez odbiorcę na konto dostawcy, dostawca zwraca zaliczkę faktoringową uzyskaną wcześniej od faktora.