Gwarancja ubezpieczeniowa to produkt ubezpieczeniowy dedykowany  dla wszystkich firm, które regularnie uczestniczą w przetargach oraz wykonują kontrakty wymagające zabezpieczenia. Dają możliwość realizacji wielu kontraktów jednocześnie bez konieczności blokowania środków pieniężnych, czym poprawiają płynność finansową  firmy i podnoszą jej wiarygodność wobec kontrahentów. Ułatwiają one, a często wręcz stanowią warunek zawarcia kontraktu z kontrahentem.

Naszym klientom oferujemy pośrednictwo w negocjacji optymalnych warunków gwarancji lub umowy okresowej na udzielanie gwarancji ubezpieczeniowych.  Umowa okresowa polega na wyznaczeniu maksymalnych czasowych limitów (np. rocznych) zaangażowania ubezpieczyciela w poszczególne rodzaje gwarancji.  W zakresie bieżącej obsługi umowy oferujemy nadzór nad obrotem dokumentacji, doradztwo w zakresie zgodności dokumentów w wymaganiami zamawiających oraz stały monitoring wykorzystanych limitów.

Rodzaje gwarancji ubezpieczeniowych:

 

 

  • Gwarancja zapłaty wadium - zabezpiecza pokrycie ewentualnych strat organizatora przetargu, gdy zwycięzca postępowania przetargowego  odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, gdy nie dojdzie do podpisania umowy z winy zwycięzcy lub nie zostanie wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy
  • Gwarancja należytego wykonania kontraktu - wnoszona jest przez wykonawcę w dniu podpisania umowy i zabezpiecza ewentualne roszczenia inwestora w przypadku nienależytego wykonania kontraktu
  • Gwarancja usunięcia wad i usterek - stanowi dla inwestora zabezpieczenie terminowego usunięcia ewentualnych wad i usterek realizowanego kontraktu ujawnionych już po przejęciu przedmiotu kontraktu